Tampa Forane

Parish / Mission
 Address Pastor / Director
 Website
Sacred Heart Knanaya Catholc Forane Parish
TAmpa, FL
 3920 S. Kings Avenue, Brandon, FL 33511Fr. Jose Adoppallil
Phone#: 954 305 7850
eMail: joseadoppallil@gmail.com 
 
Holy Family Knanaya Catholic Parish
Atlanta, GA
 3885 Rosebud Road, Loganville, GA 30052Fr. Boban Vattampuram
Phone#: 773 934 1644
eMail: bobanvt2000@yahoo.co.in
 
St. Jude Knanaya Catholic Parish
Miami, FL
1105 NW 6th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311Fr. Joseph Sauraiamakil
Phone#: 972-302-5652
eMail: jsauriamakel@gmail.com
 
St. Stephen's Knanaya Catholic Mission
Orlando, FL
 Orlando, FL Fr. Jose Adoppallil
Phone#: 954 305 7850
eMail: joseadoppallil@gmail.com