Houston Forane

Parish / Mission
 Address Pastor / Director
 Website

St. Mary's Knanaya Catholic Forane Parish
6400 W Fuqua Drive,
Missouri City, TX 77489
Fr. Suni Padinjarekkara
Phone#: 708 953 1912
eMail: sunipt@yahoo.com
 


Christ the King Knanaya Catholic Parish
13565 Webb Chapel Road,
Farmers Branch, TX 75234
Fr. Abraham Kalarickal 

St. Anthony's Knanaya Catholic Parish
9345 Oakland Road,
San Antonio, TX 78240
Fr. Boban Vattampuram
Phone#: 773 934 1644
eMail: bobanthomas916@gmail.com